Terms

Podmienky používania webovej stránky 

RPM International Inc. (ďalej len „SPOLOČNOSŤ“) udržiava túto webovú stránku na adrese www.rpminc.com a jej pridružené webové stránky, webové stránky, obsah a iné materiály, na ktorých sú tieto podmienky používania webovej stránky prepojené (ďalej spoločne len „stránka“), aby poskytli používateľom (tiež „vy“) informácie o SPOLOČNOSTI, jej odvetví a jej produktoch.  Váš prístup k stránke a jej používanie podlieha týmto podmienkam používania webovej stránky, našim zásadám ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke https://www.rpminc.com/privacy-policy, a všetkým príslušným zákonom.  Prístupom na stránku súhlasíte, bez obmedzenia alebo kvalifikácie, s týmito Podmienkami používania webovej stránky a našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Mali by ste si často prečítať najnovšiu verziu podmienok používania webovej stránky a zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu priebežne meniť a podmienky, ktoré sa menia, budú riadiť vaše používanie stránky.   Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite po ich zverejnení a vzťahujú sa na všetok prístup a používanie stránky po ich zverejnení a vaše ďalšie používanie stránky po vykonaní zmien sa považuje za súhlas s týmito zmenami. Všetky nové funkcie, ktoré rozširujú alebo zlepšujú stránku, budú tiež podliehať týmto podmienkam používania webovej stránky a zásadám ochrany osobných údajov. 

Vo všeobecnosti 

Môžete si slobodne prehliadať stránku, získavať prístup k firemným pravidelným elektronickým bulletinom, technickým knižniciam, zobrazovať produktový katalóg (katalógy), odosielať otázky, zúčastňovať sa na akýchkoľvek súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo iných službách a prezerať si akékoľvek ďalšie informácie na stránke.  Tento a všetky ostatné materiály schválené SPOLOČNOSŤOU, ktoré sú k dispozícii na stránke, sa označujú ako „licencovaný obsah“.  Časti licencovaného obsahu si môžete prezerať a tlačiť na vlastné interné použitie, ale nie na ďalší predaj ani iné komerčné využitie a nie na iné použitie, ako je uvedené v týchto podmienkach používania webovej stránky a zásadách ochrany osobných údajov.  Akékoľvek iné použitie licencovaného obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPOLOČNOSTI je prísne zakázané. 

Informácie o produkte 

Hoci SPOLOČNOSŤ vynakladá komerčne primerané úsilie na poskytnutie presných informácií, odvetvia, ktorých je SPOLOČNOSŤ súčasťou, a jurisdikcie, v ktorých spoločnosť pôsobí, a zákony a predpisy vzťahujúce sa na tieto odvetvia a jurisdikcie sa často menia.  Preto informácie uvedené na stránke nemusia byť aktuálne ani presné. Keďže do procesu rozhodovania o kúpe daného produktu vstupuje mnoho faktorov a konkrétne okolnosti a potreby každého z nás sa môžu líšiť, licencovaný obsah sa poskytuje iba na informačné účely.  SPOLOČNOSŤ nemôže zaručiť ani zaručiť, že licencovaný obsah bude presný, bude spĺňať vaše konkrétne potreby alebo požiadavky, alebo že odporúčania, predpisy alebo iné poskytnuté informácie sú úplné, presné alebo aktuálne pre vaše špecifické potreby (pozrite si naše odmietnutie záruk v časti 10 nižšie).  Každý nárok alebo vyhlásenie o účinnosti výrobkov SPOLOČNOSTI a/alebo nároky alebo vyhlásenia porovnávajúce účinnosť výrobkov SPOLOČNOSTI s účinnosťou výrobkov spoločnosti iných osôb je výslovne obmedzené na krajinu použiteľnosti, ako sa uvádza na stránke, a ak sa na žiadnu krajinu neodvoláva, na Spojené štáty americké. Ak produkt alebo vzorka ponúkaná SPOLOČNOSŤOU prostredníctvom Stránky nie je taká, ako je opísané, vašou jedinou náhradou je vrátiť ju v pôvodnej nepoužitej forme a získať buď náhradu za produkt, ktorý ste si zakúpili, alebo vrátenie zaplatenej ceny.  Popis a ceny produktu podliehajú náprave a zmene.  SPOLOČNOSŤ môže odmietnuť alebo zrušiť objednávky produktov zadané za nesprávnu cenu alebo na základe chybných podmienok propagačnej akcie bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená. Predaj uskutočňovaný prostredníctvom stránky, ak existuje, sa riadi štandardnými zmluvnými podmienkami predaja SPOLOČNOSTI a/alebo zmluvnými podmienkami faktúry. 

Odoslaný obsah 

Ak sa rozhodnete nahrať, príspevok, distribuovať, odosielať alebo inak publikovať akýkoľvek obsah na stránke alebo prostredníctvom stránky (ďalej len „odoslaný obsah“), vyhlasujete a zaručujete sa, že ste jediným a výlučným autorom a vlastníkom takéhoto Predloženého obsahu a všetkých autorských práv, patentové a patentové práva, ochranná známka, obchodné tajomstvo, právo na publicitu, právo na súkromie a iné vlastnícke práva (spoločne „práva duševného vlastníctva“) a vzdáva sa akýchkoľvek „morálnych práv“, ktoré môžete mať v takomto odoslanom obsahu; že všetok odoslaný obsah je presný, že ani odoslaný obsah, ani jeho použitie neporušujú tieto podmienky používania webovej stránky, zásady ochrany osobných údajov SPOLOČNOSTI alebo akýkoľvek zákon alebo nariadenie, a že ste dospelá osoba (t. j. aspoň vek plnoletosti vo vašej jurisdikcii, a tým nie je „neplnoletá osoba“).  Aby sa predišlo pochybnostiam, výslovne súhlasíte s tým, že žiadny odoslaný obsah nebude: byť nepravdivé, nepresné, neúplné alebo zavádzajúce, porušiť, zneužívanie alebo iné porušenie práv duševného vlastníctva tretej strany; porušovať akékoľvek zákony, štatút, vyhláška alebo nariadenie (vrátane okrem iného, tie, ktoré riadia kontrolu vývozu, ochrana spotrebiteľa, nekalá súťaž, antidiskriminačná alebo falošná reklama); byť hanlivý, predurčený, nenávistné, urážlivé pre ostatných na základe rasy, náboženstvo, etnická príslušnosť, pohlavie, sexuálna identifikácia alebo orientácia alebo nezákonne ohrozujúca alebo obťažujúca akákoľvek osoba alebo iná strana; už boli predané, prenesené, licencované alebo inak prenášané, úplne alebo čiastočne, pre vás alebo vami akejkoľvek tretej strane za peňažnú alebo inú protihodnotu; alebo obsahovať akýkoľvek škodlivý kód, počítačový vírus, malvér alebo iný počítačový program alebo súbor určený na poškodenie, zničiť alebo zmraziť iný počítačový softvér, hardvér alebo údaje alebo ich vystavenie útoku, zničenie alebo zablokovanie.  

Spoločnosti udeľujete trvalé, neodvolateľné, bezplatné, prevoditeľné, celosvetové právo a licenciu na používanie, kopírovanie, úpravy, mazanie, prispôsobovanie, publikovanie, preklad, vytváranie odvodených diel, distribúciu, verejné zobrazovanie a predvádzanie, predaj a/alebo iný prenos, či už celý alebo čiastočný, predkladaný obsah a/alebo jeho začlenenie do akejkoľvek formy, média alebo technológie a na prenos tohto práva a licencie akejkoľvek tretej strane bez náhrady. 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetok Predložený obsah môže byť použitý alebo zlikvidovaný na základe vlastného uváženia SPOLOČNOSTI; že SPOLOČNOSŤ má právo zmeniť, skondenzovať alebo vymazať akýkoľvek obsah na Stránke alebo prístupný prostredníctvom Stránky vrátane akéhokoľvek Predloženého obsahu; že SPOLOČNOSŤ nepodlieha žiadnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s Predloženým obsahom; a že nemusíte mať žiadnu kapacitu, príležitosť alebo nárok na úpravu, stiahnutie alebo odstránenie akéhokoľvek Predloženého obsahu.   Ak poskytnete svoju e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje v súvislosti s akýmkoľvek Predloženým obsahom alebo ich v ňom uvediete, súhlasíte s tým, že spoločnosť COMPANY a jej poskytovatelia služieb môžu použiť tieto informácie, aby vás kontaktovali v súvislosti s takýmto Predloženým obsahom a na iné účely. 

Správanie používateľov 

Zodpovedáte za vašu komunikáciu a kroky vykonané na stránke alebo prostredníctvom stránky.  Obscénny alebo urážlivý jazyk, obťažovanie, vyhrážky alebo zneužívanie akejkoľvek povahy alebo formy na stránke, a to aj prostredníctvom e-mailu, pošty alebo iného prenosu, je prísne zakázané.  Vydávanie sa za iných alebo skresľovanie vášho spojenia so SPOLOČNOSŤOU alebo s inou osobou je zakázané.  Nesmiete nahrávať, zverejňovať, distribuovať, odosielať ani inak publikovať na stránke ani prostredníctvom stránky žiadny materiál, ktorý je hanlivý, vulgárny, obscénny, výhražný, urážlivý, zasahujúci do práv duševného vlastníctva, súkromia alebo publicity inej osoby, nenávistný, rasovo alebo etnicky nevhodný alebo ktorý môže predstavovať alebo podporovať trestný čin, porušovať akékoľvek právne predpisy alebo práva inej osoby alebo inak viesť k zodpovednosti. 

Súhlasíte s tým, že nebudete falšovať hlavičky ani inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zamaskovať pôvod čohokoľvek prenášaného prostredníctvom stránky (vrátane akéhokoľvek odoslaného obsahu), zverejňovať vlastnícke alebo dôverné informácie alebo inak porušovať práva duševného vlastníctva iných.  Nesmiete nahrávať komerčný materiál na stránku, používať stránku na vyžiadanie iných, inzerciu alebo propagáciu čohokoľvek. 

Akýkoľvek pokus zasahovať alebo rušiť Stránku, jej servery, siete, softvér používaný v súvislosti so Stránkou (ďalej len „Softvér“), vybavenie alebo databázu pripojenú k Stránke, či už prostredníctvom škodlivého kódu, súborov alebo inými prostriedkami, alebo pokusy rozoberať, spätne analyzovať alebo dekompilovať akýkoľvek Softvér, obísť bezpečnostné funkcie, ako sú heslá, alebo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré narušia súkromie alebo bezpečnosť Stránky, používateľov alebo iných návštevníkov, je prísne zakázaný. 

Nesiete výhradnú zodpovednosť za vašu komunikáciu a vaše aktivity na stránke.  SPOLOČNOSŤ za žiadnych okolností nenesie ani nebude žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť za akúkoľvek takúto komunikáciu, vaše používanie Stránky, akéhokoľvek Predloženého obsahu alebo Licencovaného obsahu inou osobou, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v ľubovoľnom licencovanom obsahu, alebo za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania Stránky, akéhokoľvek Predloženého obsahu alebo akéhokoľvek licencovaného obsahu. 

Odškodnenie 

Súhlasíte s odškodnením, obhajovať, zbaviť a držať úradníkov SPOLOČNOSTI, riaditeľov, dodávateľov, poskytovatelia služieb, spoločných značiek alebo iných partnerov, zástupcov a zamestnancov, neškodné voči všetkým nárokom, požiadavky, škody, poplatky a náklady akejkoľvek povahy, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie a iných odborníkov, v dôsledku čohokoľvek, čo odošlete alebo odošlete prostredníctvom tejto stránky, alebo čo z toho vyplýva, konkrétne vrátane akéhokoľvek odoslaného obsahu, vaše používanie stránky, vaše pripojenie k stránke, vaše porušenie týchto podmienok používania webovej stránky, práva duševného vlastníctva akejkoľvek inej strany alebo akýkoľvek zákon alebo nariadenie alebo vaša bezohľadnosť, úmyselné alebo inak nezákonné pochybenie. V prípade, že poskytnete potvrdenie o ďalšom predaji, daňové alebo iné informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, podvodné, alebo neaktuálne, súhlasíte s tým, že odškodníte SPOLOČNOSŤ za akúkoľvek zodpovednosť a zabezpečíte jej bezúhonnosť, škody, stratu alebo výdavky (vrátane primeraných poplatkov právneho zástupcu a iných odborníkov), ktoré môžu vzniknúť, vrátane straty obchodných ziskov, dane, sankcie alebo sankcie, záujem, poplatky, náklady a výdavky akejkoľvek povahy vyplývajúce alebo súvisiace s akýmkoľvek nárokom, dopyt, žaloba alebo konanie, ktoré je údajné alebo iniciované voči SPOLOČNOSTI akoukoľvek treťou stranou na základe informácií, ktoré poskytnete, alebo na základe vášho používania stránky.  

Úpravy pracoviska 

Spoločnosť môže občas zmeniť licencovaný obsah, služby ponúkané alebo ukončené prostredníctvom stránky alebo rozšíriť možnosti stránky.   SPOLOČNOSŤ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas upraviť tieto podmienky používania webovej stránky, zásady ochrany osobných údajov, stránku a/alebo dočasne alebo trvalo prerušiť stránku (alebo jej časť) s upozornením alebo bez neho.  Zodpovedáte za pravidelnú kontrolu týchto podmienok používania webovej stránky a zásad ochrany osobných údajov.  Súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ nebude zodpovedná voči vám ani voči žiadnej tretej strane za takéto konanie. 

Ukončenie 

SPOLOČNOSŤ môže podľa vlastného uváženia pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na stránku alebo jej používanie z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, najmä ak sa SPOLOČNOSŤ domnieva, že ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom týchto podmienok používania webovej stránky.  SPOLOČNOSŤ môže podľa vlastného uváženia a kedykoľvek prerušiť poskytovanie Stránky alebo jej časti, s oznámením alebo bez oznámenia, alebo odstrániť alebo odmietnuť zverejnenie akéhokoľvek Predloženého obsahu alebo iného príspevku používateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie môže byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia a že SPOLOČNOSŤ môže okamžite zablokovať ďalší prístup na stránku.  SPOLOČNOSŤ nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne pozastavenie alebo ukončenie vášho prístupu na stránku alebo jej používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného má SPOLOČNOSŤ právo v plnej miere spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom, ktorý od nás žiada alebo nám nariaďuje zverejniť totožnosť alebo iné informácie kohokoľvek, kto má prístup alebo zverejňuje akékoľvek materiály na Stránke alebo prostredníctvom nej. ZRIEKATE SA A ZBAVUJETE ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSŤ A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DRŽITEĽOV LICENCIÍ A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK KROKOV PODNIKNUTÝCH, POČAS ALEBO V DÔSLEDKU ICH VYŠETROVANIA A Z AKÝCHKOĽVEK KROKOV PRIJATÝCH V DÔSLEDKU VYŠETROVANIA SPOLOČNOSŤOU ALEBO ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM KONANÍ. 

Prepojenia 

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové webové stránky alebo zdroje. Keď kliknete na alebo kliknete na odkaz na tieto stránky, opustíte túto stránku. SPOLOČNOSŤ nemá žiadnu kontrolu nad takýmito stránkami, ich obsahom alebo zdrojmi, obchodnými praktikami alebo zásadami prevádzkovateľov takýchto stránok.  Tieto podmienky používania webovej stránky ani zásady ochrany osobných údajov SPOLOČNOSTI sa nevzťahujú na postupy žiadnej spoločnosti ani jednotlivcov, ktorí prevádzkujú prepojené stránky.  Preto buďte opatrní a prečítajte si podmienky služieb a zásady ochrany osobných údajov všetkých stránok, ktoré navštívite, aby ste sa dozvedeli viac o ich postupoch zhromažďovania informácií.  SPOLOČNOSŤ sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za dostupnosť alebo presnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov alebo ich obsahu, neschvaľuje a nezodpovedá za žiadnu reklamu, produkty, služby, informácie alebo iné materiály na takýchto stránkach alebo zdrojoch alebo dostupné z nich. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu na stránke neznamená ani neznamená, že spoločnosť podporuje prepojenú stránku.  Používanie odkazov je na vaše vlastné riziko.  Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené vaším používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek tovar, služby, informácie alebo materiály dostupné na alebo prostredníctvom takéhoto odkazu, stránky alebo zdroja. 

Vlastnícke práva SPOLOČNOSTI 

Všetko, čo vidíte alebo čítate na stránke, vrátane zhromažďovania, kompilácie, zostavenia a usporiadania licencovaného obsahu, je chránené zákonmi Spojených štátov amerických a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a nesmie sa používať, okrem prípadov uvedených v týchto Podmienkach používania webovej stránky bez výslovného písomného súhlasu SPOLOČNOSTI.  Stránku a jej softvér, kolekciu, kompilácia, zostavenie a usporiadanie licencovaného obsahu, všetky obrazy, fotografovanie, grafiky, umelecké dielo, text, a ďalšie informácie a materiály, ktoré sa nachádzajú na stránke, bez ohľadu na zdroj, všetky známky a iné duševné vlastníctvo, ktoré sa ich týkajú, a všetky informácie a údaje zhromaždené prostredníctvom stránky (všetky sú zahrnuté a obsahujú licencovaný obsah), sú vo vlastníctve SPOLOČNOSTI alebo jej dodávateľov alebo partnerov a sú chránené príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Všetky ochranné známky, logá, obchodné názvy, obchodné znaky, produktové a servisné známky používané na stránke, jednotlivo alebo spolu (ďalej spoločne len „značky“) a bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie, sú vlastníctvom spoločnosti COMPANY, jej dcérskych a pridružených spoločností alebo iných vlastníkov tretích strán, ktorí spoločnosti udelili právo a licenciu na používanie svojich známok.  Značky nesmiete používať ani zobrazovať žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPOLOČNOSTI alebo príslušného vlastníka, vrátane použitia v metaznačkách alebo ako meta tagy alebo akýkoľvek iný „skrytý text“.  Iné názvy produktov alebo služieb, logá, grafika, hlavičky stránok, ikony tlačidiel a skripty SPOLOČNOSTI sú značky alebo obchodné znaky SPOLOČNOSTI a nesmú sa používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou, ktorá nie je SPOLOČNOSŤOU, ani žiadnym spôsobom, ktorý by pravdepodobne spôsobil zmätok na trhu alebo ktorý znevažuje alebo diskkredituje SPOLOČNOSŤ. 

Oznámenia a postupy pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv 

Oznámenia o nárokovanom porušení autorských práv na stránke je potrebné odoslať SPOLOČNOSTI. 

SPOLOČNOSŤ rešpektuje duševné vlastníctvo iných a žiada svojich používateľov a návštevníkov, aby urobili to isté.  SPOLOČNOSŤ spracuje a vyšetrí oznámenia o údajnom porušení a prijme príslušné opatrenia podľa platných právnych predpisov o duševnom vlastníctve.  Po prijatí oznámení, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi, bude SPOLOČNOSŤ konať tak, aby odstránila alebo zakázala prístup k akémukoľvek materiálu, o ktorom sa zistí, že porušuje alebo je predmetom činnosti, ktorá porušuje práva, a bude konať tak, aby odstránila alebo zakázala prístup k akémukoľvek odkazu alebo odkazu na materiál alebo činnosť, o ktorej sa zistí, že porušuje práva. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované akýmkoľvek spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, uveďte všetky nasledujúce informácie: 

  • fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného autorského práva, ktoré je údajne porušené;
  • opis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené,
  • opis toho, kde sa materiál, ktorý podľa vás porušuje autorské práva, nachádza na stránke;
  • vaša adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a všetky ostatné informácie primerane dostatočné na to, aby vás SPOLOČNOSŤ mohla kontaktovať;
  • vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom;
  • vaše vyhlásenie pod hrozbou krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka výlučného práva, ktoré je údajne porušené.

Oznámenia o nárokovanom porušení autorských práv by mali byť adresované na: 

Poštou: 

RPM International Inc. 

P.O. Box 777 

Medina, Ohio 44258                                                                            

Ot.: Právne oddelenie 

Faxom: 

330-225-8743 

E-mailom: 

DataProtection@rpminc.com  

(Do riadku predmetu uveďte „Oznámenie o porušení“.) 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: PREDCHÁDZAJÚCE INFORMÁCIE SA POSKYTUJÚ VÝLUČNE NA INFORMOVANIE SPOLOČNOSTI O TOM, ŽE VÁŠ MATERIÁL CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI MOHOL BYŤ PORUŠENÝ.  ŽIADNE ĎALŠIE OTÁZKY, AKO SÚ OTÁZKY A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA PRODUKTU ALEBO OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV,  NEDOSTANÚ ODPOVEĎ POČAS TOHTO PROCESU. 

ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI 

SPOLOČNOSŤ neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa presnosti alebo úplnosti stránky, licencovaného obsahu alebo informácií v nej uvedených.  SPOLOČNOSŤ sa nezameriava a stránka nie je určená na používanie maloletými osobami.  SPOLOČNOSŤ nebude kontaktovať neplnoleté osoby v súvislosti s propagačnými akciami alebo na marketingové účely bez súhlasu rodiča, ani nebude požadovať viac osobných údajov, ako je primerane potrebné na účasť na danej aktivite.  Nefiltruje však reklamy ani iné významné neplnoleté osoby, ktoré si môžu prezerať prostredníctvom stránok alebo prepojených stránok, z ktorých niektoré môžu byť pre neplnoleté osoby nevhodné. 

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE: 

POUŽÍVANIE STRÁNKY JE VÝLUČNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.  PRACOVISKO SA POSKYTUJE V AKTUÁLNOM STAVE A V AKTUÁLNOM STAVE. SPOLOČNOSŤ VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU OBCHODOVANIA ALEBO PLNENIA, BEZ ŠKODLIVÉHO KÓDU, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV A NEZASAHOVANIA DO VÁŠHO POUŽÍVANIA CELEJ ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI STRÁNKY. 

SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU (i) ŽE STRÁNKA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, (ii) ŽE PRÍSTUP NA STRÁNKU BUDE NEPRERUŠENÝ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PRESNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, (iii) ŽE PRODUKTY BUDÚ DOSTUPNÉ ALEBO PRESNE URČENÉ ALEBO CENNÉ, (iv) ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ,  (v) ŽE KVALITA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, STRÁNKA, INFORMÁCIE, ALEBO INÝ MATERIÁL, KTORÝ STE SI ZAKÚPILI ALEBO ZÍSKALI PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY, SPLNÍ VAŠE OČAKÁVANIA, ALEBO (vi) ŽE PRODUKTY BUDÚ DORUČENÉ V SPRÁVNYCH SUMÁCH. 

AKÝKOĽVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO INAK ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA STRÁNKY SA VYKONÁVA NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A RIZIKA A VY SAMI BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK VZNIKNUTÉ ŠKODY. 

ŽIADNE PORADENSTVO ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, KTORÉ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY ALEBO ZO STRÁNKY, NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SA INAK VZŤAHUJE NA VÁŠ NÁKUP PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI. 

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMY, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO PRÍKLADNÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ŠKÔD ZA UŠLÝ ZISK, DOBRÁ BIELIZEŇ, POUŽITIE ALEBO ÚDAJE ALEBO INÉ NEHMOTNÉ STRATY (AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD), ČI UŽ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA STRÁNKY, PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, PRODUKTY A MATERIÁLY ZOBRAZENÉ ALEBO DOSTUPNÉ NA STRÁNKE ALEBO V AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCEJ SA VÁŠHO PRÍSTUPU K STRÁNKE ALEBO JEJ POUŽÍVANIA.  TIETO OBMEDZENIA SA UPLATŇUJÚ BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK NEDODRŽANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKEJKOĽVEK OBMEDZENEJ NÁPRAVY. V ROZSAHU, V AKOM NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.  VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÚ NEMOŽNO VYLÚČIŤ ANI OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV. 

Možnosti oznámenia/odhlásenia sa 

Oznámenia vám môžu byť poskytnuté e-mailom alebo bežnou poštou.  SPOLOČNOSŤ môže tiež poskytovať oznámenia o zmenách týchto podmienok používania webovej stránky alebo iných záležitostí zobrazením oznámení alebo odkazov na oznámenia na stránke.  Oznámenie alebo iná korešpondencia od vás spoločnosti je potrebné zaslať doporučenou poštou s potvrdením o prijatí na adresu: 

RPM International Inc. 

P.O. Box 777 

Medina, Ohio 44258                                                                                  

Pozn.: Webmaster 

Ak si želáte aktualizovať svoje informácie alebo už viac neprijímate oznámenia od SPOLOČNOSTI, obráťte sa na SPOLOČNOSŤ na adrese DataProtection@rpminc.com. 

Všeobecné informácie 

Tieto podmienky používania webovej stránky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a SPOLOČNOSŤOU, pokiaľ ide o vaše činnosti a používanie tejto stránky, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a SPOLOČNOSŤOU.  Na vás sa môžu vzťahovať aj ďalšie zmluvné podmienky uvedené vo faktúrach, nákupných objednávkach, dodacích listoch, nákladných listoch alebo v podmienkach a zmluvách, ktoré sa môžu vzťahovať na vás pri nákupe produktov alebo služieb alebo pri používaní služieb pre pridružené spoločnosti, obsahu tretích strán alebo softvéru tretích strán. Tieto podmienky používania webovej stránky, vaše používanie stránky a akákoľvek iná dohoda a vzťah medzi vami a SPOLOČNOSŤOU sa riadia zákonmi štátu Delaware, Spojené štáty americké bez ohľadu na ustanovenia o výbere práva, a neuplatňujú sa ani Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.  Vy a SPOLOČNOSŤ súhlasíte s tým, že sa podriadite osobnej a výlučnej jurisdikcii príslušných štátnych alebo federálnych súdov v štáte Delaware v Spojených štátoch amerických a vzdávate sa akýchkoľvek námietok voči miestu konania v tomto štáte.  Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že SPOLOČNOSŤ, podľa vlastného uváženia, môže vyžadovať, aby ste predložili akékoľvek spory vyplývajúce z používania tejto stránky, tieto podmienky používania webovej stránky alebo zásady ochrany osobných údajov, vrátane sporov vyplývajúcich z výkladu alebo týkajúcich sa výkladu, porušenie, nula, neplatnosť, neplnenie alebo ukončenie, ako aj spory vypĺňajúce medzery v zmluve alebo novovzniknuté okolnosti, na konečné a záväzné rozhodcovské konanie podľa Medzinárodných rozhodcovských pravidiel Americkej arbitrážnej asociácie jedným rozhodcom vymenovaným v súlade s uvedenými pravidlami.  Bez ohľadu na tieto pravidlá sa však takéto konanie bude riadiť zákonmi štátu Delaware a bude sa konať výlučne na súdoch štátu Delaware, ako je stanovené v tejto časti.  Akýkoľvek rozsudok rozhodcovského konania iniciovaný podľa tohto článku sa obmedzuje na peňažné škody a nie na spravodlivé odškodnenie.  Okrem toho arbiter nemá právomoc udeliť represívne, následné alebo iné škody, ktoré nie sú merané skutočnými priamymi škodami prevládajúcej strany v akomkoľvek rozhodcovskom konaní začatom podľa tohto oddielu, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.  Bez ohľadu na vyššie uvedené môže SPOLOČNOSŤ požadovať spravodlivé odškodnenie vrátane predbežného a trvalého súdneho príkazu na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie s cieľom zabrániť alebo zakázať spreneveru, zneužitie, neoprávnené zverejnenie alebo porušenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva.  Neschopnosť SPOLOČNOSTI uplatniť alebo uplatniť akékoľvek právo alebo ustanovenie podmienok používania webovej stránky nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.  Ak súd príslušnej jurisdikcie uzná akékoľvek ustanovenie podmienok používania webovej stránky alebo zásad ochrany osobných údajov za neplatné, vy a SPOLOČNOSŤ (ako „zmluvné strany“ v tomto dokumente) napriek tomu súhlasíte s tým, že súd by sa mal usilovať o dosiahnutie účinnosti zámerov zmluvných strán, ako je uvedené v tomto ustanovení, a ostatné ustanovenia podmienok používania webovej stránky zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.  Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na akýkoľvek protikladný zákon alebo zákon musíte podať akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúci z vášho používania stránky, podmienok používania webovej stránky alebo zásad ochrany osobných údajov alebo súvisiaci s nimi do jedného (1) roka od vzniku alebo vylúčenia takéhoto nároku alebo dôvodu žaloby.  Názvy častí v podmienkach používania webovej stránky slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok. 

Porušenia 

Akékoľvek porušenie podmienok používania webovej stránky alebo zásad ochrany osobných údajov nahláste na adresu DataProtection@rpminc.com. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že požiadali, aby tieto podmienky používania webovej stránky boli pripravené a poskytnuté v angličtine.   

Ustanovenia špecifické pre používateľov v Spojených štátoch amerických 

SPOLOČNOSŤ dodržiava zákon o ochrane osobných údajov detí online (COPPA) na našich stránkach.  Ochrana súkromia dieťaťa je pre nás dôležitá.  Nikto mladší ako 13 rokov nie je oprávnený ani oprávnený poskytovať akékoľvek osobné údaje na našej stránke ani na nej. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak máte menej ako 13 rokov, nepoužívajte ani  neposkytujte žiadne informácie na stránke ani na ani prostredníctvom žiadnej z funkcií stránky, ani nám neposkytujte žiadne informácie o sebe vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo akéhokoľvek mena obrazovky alebo používateľského mena, ktoré môžete použiť.  Ak sa dozvieme, že sme získali alebo dostali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodiča, tieto informácie odstránime.  Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa dieťaťa vrátane mena a veku dieťaťa je výlučne na uvážení rodiča.  Rodič môže kedykoľvek požiadať o kontrolu svojich osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré nám predložili.  Rodič môže tiež požiadať o ich odstránenie zaslaním žiadosti na adresu DataProtection@rpminc.com.  Návštevníci stránky mladší ako 18 rokov by si mali prečítať tieto podmienky používania webovej stránky a zásady ochrany osobných údajov so svojimi rodičmi, aby im poskytli pokyny. 

Práva na ochranu osobných údajov 

Právne predpisy o ochrane osobných údajov v určitej jurisdikcii môžu umožniť používateľom stránok, ktorí majú trvalý pobyt v týchto jurisdikciách, požiadať o určité informácie týkajúce sa nášho uchovávania, používania, zverejňovania a/alebo vymazania ich osobných údajov.  Ďalšie informácie týkajúce sa postupov spoločnosti v oblasti zaobchádzania s údajmi a práv používateľov na ochranu osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti na adrese https://www.rpminc.com/privacy-policy/. 
rpm logo
RPM Logo
2628 Pearl Road, Medina, OH 44256 | 330-273-5090 | info@rpminc.com

© RPM International Inc.

© RPM International Inc.